Образование

Результаты деятельности

Всего: 41 статья, 4 книги.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 100, Scopus: 59

Просмотреть публикации »

Соавторы: Мареев В.Ю., Галявич А.С., Арутюнов Г.П., Орлова Я.А., Беленков Ю.Н., Агеев Ф.Т., Мареев Ю.В., TARLOVSKAYA E.I., Беграмбекова Ю.Л., Кобалава Ж.Д., СКИБИЦКИЙ В.В., Гиляревский С.Р., ДРАПКИНА О.М., Васюк Ю.А., Фомин И.В., Гендлин Г.Е., Лопатин Ю.М., Маликова А.В., Iavelov I., Shlyakhto E.V., Arutyunov A.G., DUPLYAKOV D.V., Гарганеева А.А., Глезер М.Г., ПЕРЕПЕЧ Н.Б., Камалов А.А., Маленкова В.Ю., Ребров А.П., Шапошник И.И., Ардашев А.В. Арутюнов А.Г. Гиляревский С.Р. Дупляков Д.В. СИТНИКОВА М.Ю. Терещенко С.Н. Фомин И.В. Чесникова А.И. Артемьева Е.В. Бадулина Е.С. Виллевальде С.В. Виноградова Н.Г. ГАРГАНЕЕВА А.А. Григорьева Н.М. Драгунов Д.О. Коротеев А.В. Лопатин Ю.М. Силонов В.М. Татарский Б.А. Чесникова А.И. Шоева О.Ю. Якушин С.С. Barbarash O.L. Boytsov S.A.  Sergienko I. . Акатова Е.В. Готье С.В. Джунусбекова Г.А. Дощицин В.Л. Евдокимова М.А. Желяков Е.Г. Затейщиков Д.А. Канорский С.Г. Кастанаян А.А. Минушкина Л.О. Митьковская н.П. Моисеев В.С. Моисеев С.В. Недошивин А.О. Панченко Е.П. Саидова М.А. Середенина Е.М. Сидоренко М.В. Сисакян А.С. Сугралиев А.Б. Хоролец Е.В. Шляхто Е.В. Fendrikova A.V. Nasonova S. Zateyshchikov D.A. Аверьянов А.В. Андреева Е.Н. Аронов Д.М. Асейчева О.Ю. Бадин Ю.В. Батюшин М.М. Бацигов Х.А. Белявский А.В. Благодатских К.А. Бражник В.А. Волкова Э.Г. Вышлов Е.В. Габрусенко С.А. Голухова Е.З. Григорян О.Р. Гузь И.О. Дедов И.И. Джаиани Н.А. Дзахоев М.Э. Дронова Т.И. Дудинская Е.Н. Закирова В.Б. Ильницкий А.Н. Илюхин Е.А. Калинкин А.Л. Кароли Н.А. Кечеджиева С.Г. Книгин А.В. Комаров А.Л. Комолятова В.Н. Конради А.О. Константинов В.О. Кужелева Е.Б. Кузовлев А.Н. Лелякина Т.А. Линчак Р.М. Мамчур С.Е. Маргарян М.П. Марцевич С.Ю. Моисеева О.М. Носиков В.В. Осмоловская В.С. Петрова М.М. Поляков Д.С. Привалова Е.В. Пучков А.А. РЕВИШВИЛИ А.Ш. Ройтберг Г.Е. Русланова К.Р. Рылова А.К. Серов В.Н. Синицын В.Е. Ситникова М.А. Сметник А.А. Снежицкий В.А. Соколова А.В. Стукалова О.В. Талызин П.А. Тапильская Н.И. Ткачева О.Н. Фомин В.В. Хрипун А.В. Чудакова Д.А. Шик С.М. Щербинина Е.В. Юренева С.В. Ярмолинская М.И. Anatoliy M. Cappato R. Chestikova A.U. Efremushkina A.A. Galeev È.M. Gurevich V.S. Irtyuga O.B. Kazakhmedov E.R. Kosmacheva E.D. Kotovskaya Y. Kozlov A. Lelyavina Т.А. Melekhov A.V. Mikhaylov E.N. Moiseyev V.S. NEDOSTUP A.V. Narusov O.Y. Ovchinnikov A.G. PASSMAN R. Paleev F.N. Poteshkina N. Protzenko G.A. RAVIELI A. Salasyuk A.S. Sanakoev M.K. Santini M. Shechrbinina E.V. Skabitskii I.V. Spiropoulos N.A. Valikulova F.Y. Veclich A.S. Yakhontov D.A. Yakunin S.N. ZAKLYAZMINSKAYA E.V. Zairatiants O.V. Zemlyanukhina A.A. Аверкова А.О. Агапкина Ю.В. Аляви А.Л. Аметов А.С. Артемьева Е.Г. Архипов М.В. Бабокин В.Е. Бадин Ю.В. Бакалов С.А. Бакланова Т.Н. Баулин В.Е. Благова О.В. Болдин М.В. Болдуева С.А. Бровкин А.Н. Бубнова М.Г. Бугаев И.А. Бурденный А.М. Валеева Л.В. Варфоломеев С.Д. Вечерина Н.И. Волков Д.Е. ГОРДЕЕВ М.Л. Галочкин С.А. Галстян Г.Р. Гиляров М.Ю. Гринева Е.Н. Громыко А.А. Громыко Г.А. Гудкова А.Я. Гупало Е.М. Дземешкевич С.Л. Довженко Т.В. Донецкая О.П. Донская О.А. Дорофеева Н.К. Егоров Д. Егоров Д.С. Ежов М.В. Жиров И.В. Забозлаев Ф.Г. Залуцкий А.А. Звартау Н.Э. Землянухина А.А. Зырянов С. КОТОВСКАЯ Ю.В. КРАВЧУК Б.Б. Казахмедов Э.Р. Карапетян Л.В. Каратеев Д.Е. Карманчикова Е.А. Кечеджиева С.Г. Ковальчук В.В. Колоцей Л.В. Корсунская М.И. Котенко о.Н. Коц Я.И. Кочетов А.Г. Кропачева Е.С. Крутяков А.Н. Кузнецов В.М. Кузнецова А.В. Курочкин И.Н. Левашов С.В. Лопатин Ю.М. МРОЧЕК А.Г. Магамедкеримова Ф.А. Макарова Н.А. Маленков Д.А. Мартынов А.И. Мацкеплишвили С.Т. Митрофанова Л.Б. Мкртумян А.М. Мороз В.В. Мустаева С.Э. Мухин Н.А. Недогода С.В. Нечепуренко А.А. Никитин А.Г. Никифоров В.Н. Никулина С.А. Новиков В.А. Носиков В.В. ОБРЕЗАН А.Г. ОБРЕЗАН А.Г. Овсянников А.А. Овчинников А.Г. Оганов Р.Г. ПОДЖИКИНАС А. ПРОЩАЕВ К.И. Певзнер Д.В. Подземельников Е.В. Полтавская М.Г. Поляков Д.С. РАЗУВАЕВА О.В. Рачина С.А. Рогожина А.А. Рузанов Д.Ю. СОЛОХИН Ю.А. СТАФЕРОВ А.В. Сайганов С.А. Сайфутдинов Р.Ш. Салухов В.В. Сафиуллина А.А. Седов В.П. Седых Е.В. Сенько О.В. Сизгунов Д.С. Симбирева А.А. Синопальников А.И. Скворцов А.А. Смирнова Е.А. Совет А.И. Соколова А.В. Сорокина Е.И. Спиропулос Н.А. Сургалиев А.Б. Сухих Г.Т. Сухих Г.Т. Сучков И.А. Сучков И.В. ТЕРЕГУЛОВ Ю.Э. Токарев А.Н. Трукшина М.А. Тышова О. Тюрина А.Н. УСКАЧ Т.М. Упоров И.В. Усов В.Ю. Федоров Г. Федотов П.А. Фролов М.Ю. Хадзегова А.Б. Халимов Ю.Ш. Чиркова М.А. Чумачек Е.В. Чучалин А.Г. ШЛЫК С.В. Шапошник Г.Л. Шестакова М.В. Шостак Н.А. ЮЗВИНКЕВИЧ С.А. Яковлева М.В. Якунин С.А. Якусевич В.В. Якушин С.С. карпов ю.а.